สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ และการค้าปลีก

คณะกรรมการ

ชื่อผู้บริหาร       
                ผศ.ชัยยศ                  ณัฐอังกูร                  ประธานสาขาวิชาการตลาด
                ดร.ปูริดา                  กล้าประเสริฐ              กรรมการ
                อาจารย์นันทกาญจน์     เกิดมาลัย                กรรมการ
                อาจารย์วิทวัส             ปานศุภวัชร               กรรมการ
                อาจารย์เพชรวรรณ        วรรัตนธรรม             กรรมการ
                ผศ.นันทิยา                ผิวงาม                     กรรมการและเลขานุการ

ชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
               อาจารย์นันทกาญจน์     เกิดมาลัย
               อาจารย์วิทวัส             ปานศุภวัชร
               อาจารย์เพชรวรรณ        วรรัตนธรรม
               อาจารย์ชฎาพร           แนบชิด


วันที่ : 27 ก.พ. 2557
ที่มา :
อ่าน : 708