สาขาวิชาการตลาด การจัดการโลจิสติกส์ และการค้าปลีก

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

สาขาการตลาด

ปรัชญา

มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการสร้างบัณฑิตทางการตลาด  ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  สนองความต้องการของสังคม

 

วิสัยทัศน์
มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาการตลาด ให้มีความรู้ความสามารถทางการตลาด อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม
 

พันธกิจ

1.   ด้านการจัดการศึกษา มีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.   ด้านการวิจัย ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาทำวิจัย พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้บุคลากร ให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนางานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุน เช่น วารสาร สิ่งพิมพ์และคอมพิวเตอร์
3.   ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม
4.   ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยและชุมชน
 

ปณิธาน
มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาการตลาดให้เป็นคนดี มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม และมีทักษะในวิชาชีพ


 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์

 

ปรัชญา

 มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการสร้างบัณฑิตทางการจัดการโลจิสติกส์ ที่มีความรู้คู่คุณธรรม สนองความต้องการของสังคมเพื่อนำไปประยุกต์และสามารถแก้ปัญหาพัฒนาการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อการแข่งกันกับต่างประเทศอันส่งผลต่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยและกลุ่มการค้าเศรษฐกิจเสรี(AEC)


วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ให้มีความรู้ความสามารถทางด้านโลจิสติกส์ อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมพันธกิจ


1.    ด้านการจัดการศึกษา มีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.    ด้านการวิจัย ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาทำวิจัย พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น โดยการสนับสนุนให้บุคลากร ให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนางานวิจัยทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ และสนับสนุนปัจจัยเกื้อหนุน เช่น วารสาร สิ่งพิมพ์และคอมพิวเตอร์
3.     ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ในการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคม
4.     ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยและชุมชน

     
ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ ให้เป็นคนดี มีความรู้ ควบคู่คุณธรรม และมีทักษะในวิชาชีพ

 


วันที่ : 22 ก.พ. 2554
ที่มา :
อ่าน : 666